PROFESSIONEL NATURPLEJE

Fuglsøgaard udfører professionel naturpleje ved at varetage afgræsningsprojekter fra start til slut. Erfaringer fra tidligere projekter gør, at alle opgaver kan varetages fra den begyndende planlægningsfase til tilskudssøgning og selve afgræsningen.

Fordele ved professionel naturpleje:
• Græsningstrykket bliver løbende vurderet, så antallet af græssende dyr passer til vegetationen
• Dagligt opsyn sikrer rolige og publikumsvenlige dyr i indhegningen

Afgræsning med kreaturer er ideelt til arealer, der ikke skal dyrkes. Antallet af plantearter vil vokse, fordi køerne træder frø og pollen godt ned i jordbunden, så det spirer lettere. Samtidigt holder afgræsningen græs og træer nede, så nye urter kan få lys til at spire frem. Galloway er ligeledes et effektivt redskab i forbindelse med bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

Biodiversitet
På Fuglsøgaard vægter vi biodiversitet højt. Vores økologiske produktion er afhængig af naturens økosystemer både over og under jorden. Derfor gør vi alt, hvad der er muligt for os, for at bevare alle de naturlige cyklusser, der findes i naturen. Vi giver plads til naturen og plejer den. Herunder eksempler derpå:

  • Ekstensivt landbrug:
    Dvs. vi er økologer, som ikke bruger sprøjte gifte og heller ej kunstgødning.
    Vi sår blomsterzoner til bierne
  • Ekstensivt naturpleje:
    Når vi laver naturpleje, ser vi en opblomstring af de mere sjældne og følsomme blomsterarter, på mange af de arealer hvor dyrene afgræsser. Hvis ikke vi udførte natur pleje, ville tilgroning af naturarealer true mange græs- og blomsterarter.

VIRTUELT KORT

- snart kan du følge med i alle vores afgræsningsprojekter.
Vi er i gang med at udvikle et kort over dem alle.

Bedriften har modtaget tilskud til Økologisk investeringsstøtte.
Formålet med tilskuddet er at bidrage til produktivitetsforbedring i forskellige økologiske produktionsgrene ved f.eks. at øge effektiviteten, det økologiske areal eller produktionen for den enkelte økologiske landbrugsbedrift.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Bedriften har ligeledes modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Se mere https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da